Põhikiri

MTÜ Eesti BMW Klubi põhikiri
Kinnitatud üldkogu otsusega 17.11.2012

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing “EESTI BMW KLUBI” (edaspidi “EBK”) on vabatahtlik ühendus, mis koondab Saksamaa automargist ”BMW” ja kõigest sellega seonduvast huvitatuid.
1.2. EBK asutati 09. aprillil 2003.a.
1.3. EBK on iseseisev juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat, pangaarve ja sümboolika.
1.4. EBK asukohaks on Tallinn, Harjumaa.
1.5. Tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.
1.6. EBK juhindub oma tegevuses põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

2. EESMÄRK
2.1. EBK ülesanneteks on:
- BMW-dega seotud informatsiooni vahendamine;
- asjakohaste ürituste korraldamine;
- BMW ja sellega kaasneva elustiili propageerimine;
- kontaktide loomine BMW-sõpradega üle maailma.

3. EBK ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. EBK-l on õigus arendada tegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
3.2. EBK-l on õigus sõlmida lepinguid ettevõtete, teiste ühenduste ja kodanikega Eesti Vabariigis ja välisriikides.
3.3. EBK-l on õigus moodustada tegevuse laiendamiseks allstruktuure.
3.4. EBK on kohustatud seadusega sätestatud korras pidama raamatupidamise arvestust, tasuma riiklikke ja kohalikke makse ning esitama oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitlusele maksudeklaratsiooni.

4. EBK VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE
4.1. EBK vahendid moodustuvad:
- sisseastumis- ja liikmemaksust;
- tulust, mis võidakse saada EBK väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, tuluüritustest, loteriidest, sümboolika levitamisest jms. laekuvast rahast;
- sihteraldistest, annetustest ja pärandustest;
- muust tulust.
4.2. Vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3. EBK omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik EBK põhikirjaliste eesmärkides saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
4.4. EBK liikmel ei ole õigust EBK varale, EBK-l ei ole õigust EBK liikme varale.
4.5. EBK ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
4.6. Riik ei kanna vastutust EBK varaliste kohustuste eest ega EBK riigi kohustuste eest.
4.7. EBK vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
4.8. EBK võib määrata stipendiume, auhindu ja toetusi.

5. EBK LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. EBK liikmeks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik või juriidiline isik, kelle sellekohane avaldus on EBK juhatuse poolt rahuldatud. EBK juhatus otsustab liikmekandidaadi sobivuse klubiliikmeks poole aasta jooksul, kusjuures mõjuvatel põhjustel võib see aeg olla ka lühem või pikem.
5.2. EBK toetajad võivad olla kõik ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes soovivad kaasa aidata EBK eesmärkide saavutamisele. EBK ja toetajate vahelised suhted reguleeritakse lepingutega.
5.3. EBK liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu EBK üldkogu poolt heakskiidetud suuruses ja korras.
5.4. EBK liikmed, kes ei ole mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu ühe kuu jooksul ettenähtud tähtajast arvates, loetakse EBK-st lahkunuks. Viimane vormistatakse juhatuse otsusega. Liikmemaksu tasumata jätnud või mõnel muul põhjusel lahkunud liikmed võivad uuesti astuda EBK liikmeks p.5.1. ettenähtud korra kohaselt.
5.5. EBK-st lahkunud liikmetele ei tagastata sisseastumismaksu ega iga-aastast liikmemaksu.
5.6. EBK annab vastuvõetud liikmele liikmekaardi, mis on EBK vara ja kuulub EBK-le tagastamisele liikme lahkumisel klubist.
5.7. EBK põhiliikmel on õigus:
- võtta osa EBK tegevusest;
- valida juhtorganid ja olla valitud;
- vaidlustada juhatuse otsuseid;
- teha arupärimisi ja esitada ettepanekuid EBK tegevuse kohta juhtivorganitele;
- võtta osa EBK üritustest;
- kasutada kindlaksmääratud tingimustel EBK soodustusi;
- kirjaliku avalduse esitamisel lahkuda EBK liikmete hulgast.
5.9. EBK auliikmel on õigus:
- võtta osa EBK tegevusest;
- teha arupärimisi ja esitada ettepanekuid EBK tegevuse kohta juhtivorganitele;
- võtta osa EBK üritustest;
- kasutada kindlaksmääratud tingimustel EBK soodustusi;
- kirjaliku avalduse esitamisel lahkuda EBK liikmete hulgast.
5.10. Liige on kohustatud:
- järgima EBK põhikirja;
- järgima EBK kodukorda;
- hoidma ja otstarbekalt kasutama EBK inventari;
- tasuma õigeaegselt ettenähtud makse;
- eemaldama EBK sümboolika autolt selle müümisel mitte EBK liikmele.
5.11. EBK põhikirja ja kehtestatud kodukorra rikkumise korral võib juhatus rikkuja suhtes kasutada mõjutusvahendeid vastavalt kehtivale kodukorrale. EBK põhikirja või kodukorra korduva rikkumise korral võidakse EBK liige juhatuse otsuse alusel EBK-st välja heita.
5.12. Kõik EBK liikmed võivad soovi korral olla samaaegselt teiste klubide liikmed.

6. JUHTIMINE
6.1. EBK kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkogu.
6.2. Üldkogu kokkukutsumine:
6.2.1. Üldkogu kutsub kokku juhatus.
6.2.2. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.
6.2.3. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet.
6.2.4. Kui juhatus ei kutsu üldkogu p.6.2.3. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.2.5. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 1 (üks) kuu.
6.3. Üldkogu pädevusse kuulub:
- EBK põhikirja kinnitamine ja muutmine;
- juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- eesmärgi muutmine;
- juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu määramine;
- siseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine;
- liikme vabastamine sisseastumis- ja liikmemaksust;
- aastaruande kinnitamine;
- kodukorra kinnitamine ja muutmine.
6.4. EBK üldkogu on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt 50% liikmetest või 25 liiget. Üldkogu otsused võetakse vastu üldkogu lihthäälteenamusega.
6.4.1. Kui EBK üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse kokku korduskoosolek etteteatamistähtajaga vähemalt 14 päeva.
6.4.2. Korduskoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust.
6.5. EBK tegevust juhib, tema vahendeid käsutab ning nende sihipärase kasutamise eest vastutab EBK juhatus.
6.6. EBK juhatus on vähemalt kolmeliikmeline. EBK juhatus valitakse 2 aastaks.
6.7. EBK juhatus valib oma koosseisust EBK presidendi e. juhatuse esimehe ja asepresidendi e.juhatuse aseesimehe.
6.8. EBK juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab küsimuse eesistuja (juhatuse esimehe või tema puudumisel aseesimehe) hääl.
6.9. Juhatuse pädevusse kuulub:
- EBK allstruktuuride moodustamine;
- EBK sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ettepaneku tegemine üldkogule;
- EBK eelarve kinnitamine;
- Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
- EBK tegevusplaani kinnitamine;
- EBK esimehe ja tema asetäitja valimine;
- EBK kodukorra ja selle muudatuste esitamine üldkogule;
- EBK sümboolika statuudi kehtestamine;
- EBK aastaaruande koostamine;
- EBK organiseerimine ja tegevuse juhtimine;
- EBK vahendite kasutamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade andmine;
- EBK esindamine organisatsioonides, ühingutes, firmades, riigi- ja krediidiasutustes, sh. välismaal;
- lepingute sõlmimine EBK nimel;
- vajadusel palgaliste töötajate tööle võtmine ja vabastamine töölt; nende töö tasustamise korraldamine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
6.10. Juhatuse istungi kokkukutsumise õigus on igal juhatuse liikmel. Kokkukutsumise korra kehtestab juhatus.
6.11. Juhatuse istungite käik protokollitakse ning ärakirjad nendest antakse või saadetakse EBK liikmele liikme nõudmisel ühe nädala jooksul istungi toimumise päevast.

7. LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜHINEMINE
7.1. EBK lõpetamine, jagunemine ja ühinemine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
7.2. Varade jaotamine EBK lõpetamisel:
7.2.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara põhikirja järgi selleks õigustatud isikute vahel.
7.2.2. Põhikirjaga võib näha ette, et vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.
7.2.3. Kui põhikirjaga või üldkogu otsusega ei ole ette nähtud, kelle vahel mittetulundusühingu vara jaotatakse, ja mittetulundusühing oli vastavalt põhikirjale loodud ainult selle liikmete huvides, jaotatakse vara võrdsetes osades mittetulundusühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.
7.2.4. Kui vara ei saa jaotada p.7.2.1 — p.7.2.3. ettenähtud alustel, läheb vara üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult mittetulundusühingu eesmärkidele vastavalt.
7.2.5. Mittetulundusühingu sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korraga, kriminaalseaduse või heade kommetega, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile.